Pereiti prie turinio

Subtilesnės spalvos ir formos suteikia prabangos ir rafinuotumo net pačiai pigiausiai bižuterijai. Taip pat saugo kelionių, nėštumo, gimdymo metu. Sintetiniais vadinami tie cheminiai junginiai, kurie neaptinkami gamtoje. Mažina nervingumą, nerimą, stresą, baimes.

sidabrinė svorio metimo apyrankė

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". Sidabrinė svorio metimo apyrankė cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.

sidabrinė svorio metimo apyrankė

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". It does not store any personal data. Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

sidabrinė svorio metimo apyrankė

Performance Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website.

These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

sidabrinė svorio metimo apyrankė

Advertisement Advertisement Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.

sidabrinė svorio metimo apyrankė

Others Others Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.