Pereiti prie turinio

Britų kareiviai be rei­ kalo laukė, kad iš pietų atvyktų šarvuočių kolona. Naciams atėjus į valdžią, Koldicas tapo koncentracijos stovykla politiniams kaliniams, bet, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, virto belaisvių kalėjimu. Kai triukmas nurimo, uo ir vl atsirado, taiau japon kareiviai, bijodami kalini reakcijos, nusprend nesi imti prie j joki veiksm. G ipsas - S ic ilijo s didvyris Kai sąjungininkai išstūmė Ašies kariuomenes iš Šiaurės Afrikos, metų liepos 10 dieną jie išsilaipino Sicilijoje.

Vokiečiai nieko nelaukdami ėmėsi ekonominės sistemos, vėliau įsivyravusios visoje okupuotoje Europoje. Ši sistema virto įteisintu vagiliavimu: naciai krovi­ nių srautą nukreipė reicho kryptimi, beveik nemokėdami kompensacijų.

Kol buvo vykdomas šis plėšimas, šalies gyventojai mirė iš bado. Vienas lenkų inspektorius, kolaboravęs su naciais, buvo įpareigotas lankyti kiaulių ūkius ir konfiskuoti gyvulius, kurie turėjo būti išvežti į Vokietiją.

Jis įsegdavo metalines plokšteles su vokiečių simboliu - ereliu - kiaulėms į ausis, taip pažymėdamas, kad nuo tos akimirkos gyvuliai priklauso vokiečiams.

Kie­ kvienas, nužudęs nors vieną šių kiaulių, nieko begalinis svorio metimas chattanooga tn galėjo būti apkaltin­ tas reicho nuosavybės sunaikinimu ir nuteistas mirties bausme. Kaimo gyventojai, kantriai šėrę savo gyvulius ir nukentėję nuo entuzias­ tingo kolaboranto rankos, akivaizdžiai nemėgo inspektoriaus. Viena lenkų re­ zistentų grupė, nusiteikusi jį gerai pamokyti, išdaviką sugavo.

Bausmė, nors ir iš anksto nesuplanuota, buvo pakankamai simboliška. Gyvūnų sąjunga Vokiečiai okupuotoje Prancūzijoje turėjo vieną priešą - vadinamąją Gy­ vūnų sąjungą. Šie kovotojai prieš nacių tironiją iš tikrųjų nebuvo keturkojai. Tai buvo vietiniai rezistentai, kurių kiekvienas pasivadino kokio nors gyvūno vardu.

Šios grupės veikla, keitimasis informacija su sąjungininkais buvo itin reikšmingas rengiant Normandijos išsilaipinimą. Kadangi kitaip būti ir negalėjo, prancūzų rezistentų grupuotės pranešimus į Londoną perduodavo gyvūnijos pasaulio atstovai. Ryšiui palaikyti buvo nau­ dojami pašto karveliai.

Ieškant būdų, kaip mažinti suvartojamų maisto produktų kiekį, buvo prieita prie išvados, kad masinis šunų ir kačių aukojimas sutaupytų didelius kiekius grūdų ir mėsos, kurie liktų gyventojų reikmėms. Vienintelė išimtis - ūkiuose laikomos katės, jų paskirtis - gaudyti peles.

Hitleris atsisakė šio neprotingo pasiūlymo nusprendęs, kad būtų nenaudin­ ga įsakyti vokiečiams paaukoti savo naminius augintinius. Vokietijos diktato­ rius gerai atsiminė, koks gyventojų nepasitenkinimas buvo kilęs per Pirmąjį pasaulinį karą, ir nenorėjo, kad tai pasikartotų.

Pavyzdžiui, jis nevertė naudotis moterimis kaip darbo jėga ir garantavo maisto produktų tiekimą beveik iki pačios karo pabaigos. Taigi pasiūlymą Hitleris atmetė bijodamas, kad tai gali turėti neigiamos įtakos Vokietijos gyventojų nuotaikoms. Tačiau ši idėja nebuvo pamiršta. Draudimas buvo vykdomas, tačiau taiko­ mas tik žydams. Sunku tuo patikėti, bet buvo išleistas dekretas, kuriuo drau­ džiama žydams laikyti kanarėles, šunis ar kates.

Hitleris buvo davęs įsakymą vokiečių aviacijai sunaikinti Londoną, tačiau dauguma jo gyventojų nepaisydami grėsmės vis tiek eidavo į darbą. Vokiečių bombonešių antskrydžiai iš esmės neturėjo didelės reikšmės kasdieniam nepa­ laužiamos britų dvasios miestiečių gyvenimui.

 • Nuo tada, kai kartaginiečių generolas Hanibalas, padedamas dramblių, per­ kirto Alpes per Antrąjį pūnų karą metaisgyvūnai visada buvo susiję su karo fenomenu.
 • Jesus Hernandez - Antrasis Pasaulinis Karas LT | PDF
 • Sprendimas buvo priimtas po besitsiani sjunginink aviacijos bombar davim reicho teritorijoje.

Britų valdžia ėmėsi reikalingų priemonių, kad Londono gyventojai galėtų apsisaugoti nuo bombų. Gatvėse buvo daug maišų su žemėmis, kad prireikus kiekvienas žmogus galėtų jais pasinaudoti. Jie buvo skirti apsaugoti parduo­ tuvių vitrinas, maišuose esančiu smėliu gesinti gaisrus, sukeltus padegamųjų bombų.

Kad maišai su smėliu būtų lengvai randami ir naktį, buvo nutarta juos palikti prie gatvės žibintų. Pranešus miestiečiams, kur bus galima begalinis svorio metimas chattanooga tn rasti, imta vykdyti operaciją. Tačiau netrukus buvo pastebėta, kad smėlio maišų poreikis staiga suma­ žėjo.

Priežastis paprasta: žmonės dėl nuo jų sklindančio nepakeliamo kvapo gerai pagalvodavo prieš pasiimdami vieną tų maišų. Tai buvo šunų, mėgstančių atlikti gamtinius reikalus ant žibintų, prie kurių būdavo sudėti maišai su smėliu, kaltė. B eždžionės taip pat nepasiduoda Per Vokietijos oro pajėgų bombardavimą virš Londono viena bomba nukri­ to į Britanijos sostinės zoologijos sodą. Be draudimo laikyti naminius gyvūnėlius, plokštelėse galima perskaityti ir draudimus sėstis ant viešųjų suolelių, kurie nebuvo nuda­ begalinis svorio metimas chattanooga tn geltona spalvaar pirkti šviežią pieną Ilgomis ir įtemptomis darbo valandomis, kurias praleisdavo vadovaudamas savo šaliai, Čerčilis visada būdavo su neišskiriamu draugu, juodu katinu, vardu Nelsonas, taip pavadintu garsaus britų admirolo garbei.

Kartą, žvarbią iųjų žiemos dieną, vienas jo padėjėjų rado ministrą pir­ mininką lovoje sveikstantį nuo plaučių uždegimo su katinu, išsitiesusiu prie jo kojų. Čerčilis situaciją pakomentavo taip: Jūs tik pažiūrėkite! Nelsonas taip pat prisideda prie karo ir degalų taupymo; jis - mano šildytuvas. S ūnys - šauktiniai Įsitraukusios į Antrąjį pasaulinį karą Jungtinės Amerikos Valstijos mobili­ zavo ne tik amerikiečių kareivius, bet ekologiškas plonas bendradarbiavimas kovotojų gretas pašaukė ir šunis.

Šis šaukimas sulaukė neregėtos sėkmės - daugiau nei 50 šunų buvo atiduo­ ti tarnauti savo šaliai. Vienas jų, terjeras iš Konektikuto, vardu Stabis, tapo tikru didvyriu.

Jis pastebėjo vokiečių kareivį, kuris bandė prasibrauti į sąjungininkų apkasus, ir jį tvirtai sučiupęs už žandikaulio nepaleido tol, kol buvo kareivių suimtas. Kitą kartą Stabis įspėjo apie fosgeno dujų granatų ataką. Šuo su­ gebėjo išgirsti bombų švilpimą - žmonėms tai neįmanoma. Kareiviai turėjo laiko užsidėti dujokaukes ir daugelis jų liko gyvi. Iš viso Stabis dalyvavo 17 mūšių ir gavo daugybę apdo­ vanojimų.

Kiekvienam šuniui buvo užvesta individuali byla su jo duomenimis. Jie buvo griežtai patikrinti veterinarų - panašiai kaip kiekvienas šauktinis. Tada jie buvo dresuojami karinei tarnybai. Atsižvelgiant į kiekvieno charakterį, šu­ nims buvo paskirtos skirtingos užduotys: saugoti telefono laidus, pernešinėti žinutes, ieškoti sprogmenų ir 1.

Jie buvo labai nau­ dingi per karinius susidūrimus Ramiojo vandenyno salose, nes sugebėdavo surasti japonų pasalas. Vienintelis pavojus, kildavęs dėl šunų, buvo tas, kad jie misijos, reikalaujančios absoliučios tylos, metu galėjo pradėti loti. Ši problema buvo išspręsta specialia dresūra, skirta to išvengti.

Kareiviai smarkiai patrauk­ davo apynasrį kiekvieną kartą, kai šuo išleisdavo kokį nors garsą. Pagaliau apie galimą pavojų šunys išmoko pranešti pakeldami vieną leteną arba reikiama kryptimi pasukdami nosį. Jie buvo naudojami skinantis kelią džiunglių kovose. Jei kuris nors japonas, tykodamas amerikiečių, būdavo pasislėpęs brūzgynuose, šunys juos iškart surasdavo. Šiai misijai buvo panaudoti 72 šunys, dobermanų ir vokiečių aviganių veislių.

Atėjus taip trokštamai taikai, kareiviai labai išgyvendami turėjo sugrąžinti gyvūnus jų savininkams. Pasitaikė nemažai nemalonių atvejų. Dauguma šunų nebeatsiminė savo senųjų šeimininkų ir buvo pripratę prie gyvenimo fronte, todėl kartais jie tapdavo abejingi, o kartais agresyvūs. Iš pradžių gyvūnai, neprisitaikę prie civilio gyvenimo, buvo užmigdomi. Norėdama juos išgelbėti nuo tokio liūdno likimo, kariuomenė ėmė vykdyti planą, pagal kurį šunys, tarnavę fronte, prieš juos sugrąžinant šeimininkams, būdavo dresuojami.

Deja, šis procesas buvo pernelyg sudėtingas ir pagaliau buvo suvokta, kad patirties neįmanoma ištrinti ir kad šie šunys niekada nebe­ taps paprastais civilių gyventojų naminiais augintiniais.

Remdamasi tokia patirtimi, Amerikos kariuomenė įsigijo savo šunų. Pavyz­ džiui, Vietnamo kare dalyvavo 4 šunų, dauguma jų - vokiečių aviganiai. Šunys, kritę tarnyboje, buvo pagerbti įvairiais memorialiniais monumen­ tais, pastatytais visuomeninėmis pastangomis. Abu atidaryti aisiais. Amerikiečiai davė peno gandui, kad japonai panaudojo šunis bendraudami su šnipais Havajuose.

Buvo tikima, kad japonų agentai išdresavo vieną šunį loti Morzės abėcėlę, o povandeninis laivas priplaukdavęs prie kranto ir klausyda­ vęs žinučių, kurios padėjo surengti oro ataką Perl Harbore.

Koldico pilies mūruose vokiečiai uždarydavo tuos sąjungininkų belaisvius, kurie nuolatos bandydavo pabėgti iš kitų kalėjimų. Pilies storos sienos trokš­ tantiems ištrūkti kaliniams pavirto sudėtingiausiu išbandymu. Manoma, kad šią nepajudinamą tvirtovę imta statyti metais, o bėgant amžiams ji buvo plečiama naujais priestatais.

Naciams atėjus į valdžią, Koldicas tapo koncentracijos stovykla politiniams kaliniams, bet, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, virto belaisvių kalėjimu. Įspūdinga apsauga šiame kalėjime kalinių neišgąsdino: didžiąją dalį dienos jie praleisdavo planuodami sudėtingiausius pabėgimo planus. Turėdami daugybę laisvo laiko, šie kaliniai buvo užsibrėžę tikslą sukurti daug tokių transporto priemonių. Pilies pelės susidurdavo vienos su kitomis dideliuose tankų mūšiuose.

Neapsiriksime pasakę, kad vienintelio dramblio, gyvenusio rusų miesto Leningrado, dabartinio Sankt Peterburgo, zoologijos sode nebūtų galima pa­ vadinti gyvūnu, kuriam šypsojosi sėkmė.

Pirma vokiečių virš miesto paleista bomba nukrito tiksliai į jo aptvarą, ir dramblys tą pačią sekundę žuvo. Bet kuriuo atveju šio dramblio gyvenimas nebūtų buvęs gana ilgas. Dėl ne­ pakeliamo bado, kuris kamavo Leningrado gyventojus per vokiečių kariuome­ nės apsuptį, visi gyvūnai, net katės ir žiurkės, savo gyvenimą baigdavo išbadė­ jusių miestiečių skrandžiuose, todėl be jokių abejonių šio storaodžio dienos būtų buvusios suskaičiuotos. S enois - pats ištikimiausias draugas Dažnai girdime istorijas apie šunis, paliktus už daugybės kilometrų nuo jų gyvenamosios vietos ir šeimininko, po gausybės sunkumų surasdavusius ke­ lią namo.

Mažiausiai vienas šių neįtikėtinų atvejų įvyko per Antrąjį pasaulinį karą. Kareiviai buvo suimti, tačiau su jais keliavusio šuns vokiečiai imti nenorėjo. Keturkojis klaidžiojo po jų stovyklą Aleksandrijoje ieškodamas maisto.

Vedamas instinkto, šuo keliavo į Rytus, kęsdamas dienos karštį ir nakties šaltį. Nors Aleksandrija buvo už daugiau nei dviejų šimtų kilometrų, Sendis nenugaišo ir sėkmingai pasiekė miestą. Įgimtas šuniškas orientacijos jausmas jam padėjo surasti kelią į stovyklą perpildytose Aleksandrijos gatvėse. Šuo į nelaisvę paimtų kareivių bendražy­ gių buvo sutiktas su nenusakomu džiaugsmu. Kareiviai buvo laimingi, kai grį­ žo ištikimas jų draugas.

Kuopos seržantas majoras išreiškė pagarbą Sendžiui tokiais žodžiais: Gali atrodyti, kad šis šuo mišrūnas, tačiau nėra abejonės, kad turi ištvermės kaip ti­ kras anglų buldogas! Jau sužinojome, kaip pelės, būdamos įkalintų sąjungininkų bendražygėmis Koldico nelaisvėje, turėjo galimybę vairuoti medinius tankus. Tačiau kitos pe­ lės kovos lauke vaidino daug svarbesnį vaidmenį, ir kas žino, gal jos padėjo gyvybiškai svarbiame mūšyje, lėmusiame Antrojo begalinis svorio metimas chattanooga tn karo pabaigą.

Pelių iš Stalingradą supusių stepių vaidmuo buvo visai kitoks nei Koldico tvirtovėje. Šioje vietoje, prie vartų į Aziją, buvo lošiama lemtinga Hitlerio ir Stalino susidūrimo partija. Pauliaus vyrai kruvini gulėjo tarp nuolaužų. Juos sustabdė atkaklus rusų pasipriešinimas negailestingoje kovoje už kiekvieną pastatą. Sovietų pajėgos, išsidėsčiusios nuo šiaurės iki pietų, bandė nukirsti linijas, kuriomis VI armija palaikė ryšį su užnugariu.

Kad išsaugotų kraštines pozicijas, vyriausiasis vokiečių kariuomenės vadas įsakė ajam tankų korpusui persikelti 75 kilometrus į šiaurės rytus. Nuo metų vadovavo VI armijai. Vadovaujami leitenanto generolo Ferdinando Heimo, vokiečių tankai pra­ dėjo judėti, tačiau pasistūmėjus į priekį vos keletą kilometrų, kai kurių tankų motorai užsidegė. Nelaukdami ir nesiaiškindami, kodėl taip nutiko, kiti tankai judėjo pirmyn, tačiau netrukus jų varikliai taip pat užgeso, ir kolonai teko su­ stoti.

Nustebę mechanikai patikrinę tankus pamatė, kad variklių vėdinimo siste­ mos izoliacinė medžiaga beveik visiškai dingusi. Pirmoji mintis buvo kaltę su­ versti kokiam nors sabotažui, tačiau greitai viskas buvo išaiškinta. Kaltininkės buvo laukinės pelės, apsigyvenusios varikliuose ir vis dar ten lakstančios. Per ilgas lūkuriavimo savaites šie graužikai įsikūrė vokiečių tankų viduje. Jos nepaprastai pamėgo izoliacinę medžiagą ir godžiai ją graužė visą tą laiką.

Heimo tankus laikinai paralyžiavo šie maži gyvūnėliai. Tik 42 iš visų Heimo turėtų tankų buvo pasiruošę susi­ kauti su rusais. Atėjus laikui pradėti kovą prieš rusų pajėgas, judančias nuo Pešanio kaimo tilto prieigų, vokiečių tankai vėl patyrė naujų gedimų, kurių skubiai pašalinti nesugebėjo. Pagaliau sovietų tankai T pamatė vos daugiau nei dvidešimt vokiečių tankų, kurie negalėjo nieko padaryti prieš neįveikiamą rusų tankų gausą.

Nors vyko nauji mūšiai, kurių metu rusai buvo priversti atsilaikyti prieš Įnirtingas vokiečių kontratakas, buvo akivaizdu, kad Pauliaus VI armijos lai­ mėjimas nebeįmanomas. Būtų neteisinga priskirti sovietų pergalės nuopelnus laukinėms pelėms, tačiau, be abejonės, mūšio baigtis galėjo būti kitokia, jei Heimo tankai būtų nenukentėję ir visi atvykę į Pešanį. Vis dėlto rusų pelės neapsiribojo tik ojo tankų korpuso paralyžiavimu. Tačiau jie nepagalvojo, kad mažytės pelės, gyvenančios atliekose, jausdamos karštį bandys pabėgti - šoks į variklį.

O ten maloniai leisdamos laiką grauš izoliacinę medžiagą ir, kaip jau minėjome, sukels šarvuotų tankų gedimus. A ntis, skelbianti aliarmą Vokiečių miestelio Frydburgo gyventojai buvo nusprendę pasibaigus karui pastatyti statulą Fredai. Šioji buvo ne kokia nors mitinė deivė ar herojiška as­ menybė, o antis!

Šio kaimo gyventojai turėjo priežasčių dėkoti plunksnuočiui. Kai Freda pradėdavo kleketuoti ir apimta siaubo bėgdavo per gatvę, visi kaimynai pul­ davo slėptis požeminėse slėptuvėse.

Po kelių minučių sąjungininkų lėktuvai begalinis svorio metimas chattanooga tn virš Frydburgo ir išmesdavo bombas. Nors sunku tuo patikėti, tačiau antis buvo ypač jautri lėktuvų zvimbesiui. Ji šį garsą išgirsdavo dar prieš pasirodant lėktuvams.

Kaimynai visiškai pasitikėjo Fredos klausa ir nuojauta. Jei antį matydavo ramią, žinojo, kad jiems negresia jokia oro ataka, bet jei staiga Freda pasikeisdavo, nebuvo jokios abejonės, kad netrukus horizonte pasirodys bombonešiai.

Londone buvo žinoma apie šią kuriozišką situaciją, kurią metų kovą papasakojo vienas pramonininkas švedas, svečiavęsis Britanijos būdai kaip paskatinti save mesti svorį. Jis buvo lankęsis Frydburge ir tapo Fredos sugebėjimų liudininku.

Kaip pasakojo švedas, ši antis išgelbėjo šimtus gyvybių. G ipsas - S ic ilijo s didvyris Kai sąjungininkai išstūmė Ašies kariuomenes iš Šiaurės Afrikos, metų liepos 10 dieną jie išsilaipino Sicilijoje. Italai gynė savo pajūrį be didelio įkvė­ pimo, vis dėlto kai kurie kareiviai buvo pasiruošę nepasiduoti. Jie priešinosi pasislėpę betono bunkeriuose, į įsibrovėlius šaudydami kulkosvaidžiais.

Uploaded by

Nekreipdamas dėmesio į šovinių lietų, ėmė bėgti bunkerio link, ryžtingai įkišo galvą į angą palei žemę ir galingu žandikauliu sukando kulkosvaidžiu šaudžiusio kareivio ranką.

Italas, apstulbintas tokio staigaus ir nelaukto veiksmo, nesugebėjo surea­ guoti ir buvo ištemptas iš brustvero.

MODELIO DARBAS MILANE. Kaip greitai numesti svorio? Ką aš valgau?

Kareivio bendražygiai puolė talžyti Čipsą, o amerikiečiai, norėdami jį išlaisvinti, pasinaudojo šiuo momentu ir pasileido bėgti link bunkerio, taip sučiupo italus. Šie nesipriešindami iš karto pasidavė, o puolamas Čipso kareivis maldavo, kad kas nors lieptų šuniui jį paleisti. Tą pačią dieną Čipsas įvykdė kitą žygdarbį - netikėtai užpuolė dešimties italų kareivių grupę. Šie, išsigandę Čipso, buvo apsupti amerikiečių, įsakiusių nedelsiant pasiduoti.

Kai naujienos apie Čipso žygdarbius pasiekė Jungtines Amerikos Valstijas, buvo nuspręsta apdovanoti gyvūną Išskirtinės tarnybos kryžiumi, Sidabrinės žvaigždės medaliu ir Purpurine širdimi, nors karinis reglamentas neleido jų suteikti gyvūnams. Kalytė Džudė, daili pointerė, buvo komandos dalis viename laivų Ramiaja­ me vandenyne iki ųjų, kol po japonų atakos buvo paimta į nelaisvę kartu su kitais jūreiviais.

Jie buvo nugabenti į Medaño belaisvių stovyklą, siaubingą vietą Sumatros salos šiaurėje. Ten Džudė buvo globojama vieno britų lakūno Franko Viljamso, panorusio su ja dalytis nedidele ryžių porcija, su kuria tik šiaip ne taip buvo galima išgy­ venti. Gyvybingas Džudės būdas buvo neįkainojamas kalinių dvasinei būsenai palaikyti ir ištverti besikartojančius brutalius sargybos išpuolius. O nesibai­ giančių darbo džiunglėse dienų metu Džudė lojimu įspėdavo apie besiartinan­ tį krokodilą, nuodingą gyvatę ar tigrą, tad kalytė greitai pelnė visų meilę.

Japonai, žinoma, nebuvo sužavėti Džude. Jie matė, begalinis svorio metimas chattanooga tn nepaisydami pati­ riamo vargo kaliniai nepasiduoda, pirmiausia dėl valingo šuns elgesio, kuris sunkiomis akimirkomis belaisviams tapo pavyzdžiu.

Stovyklos vadas, tiesiog gardžiuodamasis savo žodžiais, pranešė, kad gyvūnas negali prisijungti prie grupės ir kad turi būti paliktas stovyklo­ je. Po liūdesio akimirkų keli kaliniai sukūrė planą, kaip neišsiskirti su Džude. Tačiau kad gudrybė pasisektų, gyvybiškai svarbus buvo šuns bendradarbiavi­ mas.

Taip ir buvo. Džudė buvo paslėpta ryžių maiše. Būdamas viduje, gyvūnas nelojo, beveik nejudėjo, lyg suprastų, kad nuo to priklauso jo gyvenimas. Tris valandas plieskiant saulei, kol maišą įkėlė į sunkvežimį, Džudė išbuvo visiškai rami. Stovyklos vadą apėmė neviltis: jis visur ieškojo šuns, bet niekur negalėjo surasti. Pagaliau, stebint patenkintiems kaliniams, pasidavė. Kai belaisviai jau buvo laive, Džudė buvo išleista ir galėjo prisijungti prie savo draugų, keliavusių sandėlyje.

Tačiau pakeliui į Singapūrą laivas buvo tor­ peduotas. Kitiems japonų laivams atskubėjus į pagalbą, dauguma kalinių buvo išgelbėti.

Sumaištyje Džudė pametė iš akių savo šeimininką, ir abu buvo atskir­ ti vienas nuo kito. Po trijų dienų, kai buvo surinkti visi kaliniai, lakūnas Viljamsas neapsako­ mai apsidžiaugė vėl pamatęs Džudę.

Tačiau džiaugsmas truko labai trumpai, tik tiek, kiek japonams truko pranešti, kad nuspręsta grįžti į stovyklą Medane.

Žinia kaliniams buvo kaip kibiras šalto vandens, nes sugrįžti ir susitikti su ne­ kenčiamu stovyklos vadu jie norėjo mažiausiai. Atvykus į Medaną, vadas jų laukė pasiruošęs atkeršyti už apgaulę. Absur­ diškame teismo procese japonas paskelbė gyvūnui bausmę - nuteisė mirti. Kad bausmė taptų pavyzdžiu kitiems, rodydamas savo nežmoniškumą, įsakė po egzekucijos kaliniams suvalgyti negyvą Džudės kūną.

Stovyklos vadovo sprendimas išprovokavo kalinių atsaką, kurį japonų kareiviams šiaip ne taip pavyko numalšinti.

Kilus sumaiščiai, Džudė buvo paslėpta ir taip išvengė mirties bausmės. Kai triukšmas nurimo, šuo ir vėl atsirado, tačiau japonų kareiviai, bijodami kalinių reakcijos, nusprendė nesi­ imti prieš jį jokių veiksmų. Siekdamas išvengti didelio masto riaušių, kurios pastatytų į keblią padėtį prieš vyresnybę, stovyklos vadas buvo priverstas ne­ paisyti savo įsitikinimų.

Taigi nuo tada turėjo pakęsti jo norams nepaklūstan- čią Džudę. Turint galvoje gyvenimo sunkumus Medaño stovykloje, šuo patyrė dvi ypač gražias akimirkas. Pirmoji buvo tada, kai atsivedė devynių šuniukų vadą, o kita, kai rado bet kurio šuns svajonę - neįtikėtino dydžio dramblio kaulą, kurį užkasti truko daugiau nei dvi valandas. Japonijos pralaimėjimas netapo Džudės ir jos šeimininkų rūpesčių pabaiga.

Į Didžiąją Britaniją belaisvius grąžinančiame laive dėl galimų epidemijų buvo uždrausta gabenti gyvūnus, todėl Džudė turėjo išbūti paslėpta tarp sandėlio dėžių. Išplaukus į atvirą jūrą, Džudė buvo ištraukta iš slėptuvės.

Kapitonui pa­ kako pasakojimų apie žygdarbius ir leido jai keliauti laive, tačiau nuo karantino, kuriame Džudei teko išbūti prieš išsilaipinimą, niekas jos negalėjo išgelbėti. Atvykimas į Britanijos žemę padėjo tašką Džudės bėdoms: jai niekada ne­ beteko slėptis. Tačiau, matyt, begalinis svorio metimas chattanooga tn garbe Džudė mėgavosi, kai galėjo būti išgirsta per BBC. Prestižinio transliuotojo istorijoje tai buvo pirmas kartas, kai mikrofonu naudojosi gyvūnas.

Tačiau, be jokios abejonės, Džudė to nusipelnė. K omendanto valanda šunims ir antims Olandijos rezistentų veikla, nukreipta prieš vokiečių invaziją, ųjų kovą nenutrūko. Gerai suvokdami vokiečių karinį pranašumą, žemutinių šalių gyventojai suprato, kad bet kokia karinė operacija, skirta atakuoti okupantų kariuomenę, būtų pasmerkta nesėkmei. Turint galvoje, kad buvo įvykdyti keli ginkluoto sabotažo aktai, kurių dauguma gyventojų nepalaikė, situacija vertė imtis tokių pat priemonių kaip ir okupuotoje Danijoje: prieš vokiečius buvo pradėtas psichologinis mūšis.

Nuo pirmų invazijos dienų imta platinti laiškus, kuriuose gyventojai buvo raginami priešintis pasyviai. Šie laiškai darėsi vis sudėtingesni, kol virto tikrais - Dickin Medai buvo įsteigtas metais britų veterinäres Merės Dikin, ambulatorijos sergantiems gyvūnams įkūrėjos, pažymėti gyvūnų žygdarbiams, įvykdytiems per karą, pa­ gerbiant jų narsią tarnybą fronte ar civiliame gyvenime.

Victoria Cross Viktorijos kryžius pasaulio gyvūnams yra teikiamas ir šiandien. Okupantai kaip pamišę ieškojo šių publikacijų leidimo vietos, ta­ čiau surasti spaustuves buvo neįmanoma. Spausdinimo mašinos buvo paslėp­ tos rūsiuose ir kaimų namuose, o jų buvimo vietos nuolatos buvo keičiamos.

Siekiant numalšinti olandų laisvės troškimą, kad nebūtų klausomasi sąjun­ gininkų šalių stočių, metais buvo konfiskuoti visi radijo aparatai. Tačiau represijos įgavo tragišką atspalvį, kai buvo suimta šaliai svarbių asmenų, tarp jų politikų, intelektualų ir menininkų.

Jesus - Hernandez. .Antrasis - Pasaulinis.karas - xx2012.LT

Jie buvo kaltinami viešosios tvar­ kos laužymu, dauguma jų nubausti mirties bausme. Arba Puteno kaimas, kurį vokiečiai sunaikino, o visus jo gyventojus vyrus išsiuntė į koncentracijos sto­ vyklas. Tai buvo bausmė už rezistentų surengtą vokiečių transporto priemonės ataką, kurios metu vienas kareivis buvo sužeistas.

 1. Он был вполне уверен, что Серанис не нарушит слова, и все же предпочел обеспечить себе безопасный путь к отступлению.
 2. Он помнил также, как оглядел тогда свое тело.
 3. За все время обратного путешествия он не подавал никаких признаков существования.
 4. По мере того как солнце садилось, небо над Диаспаром наполнялось рукотворным светом, и никто не замечал мига, когда исчезало естественное освещение.
 5. Kaip numesti svorį nuo blauzdos
 6. Машина казалась инертной и неподвижной, потому что он не мог видеть ее мысли.

Net ir paskui Olandijos kaimas nepasidavė ir kovojo. Kažkam atėjo į galvą pagarbiai nusiimti skrybėlę šviesoforui uždegus geltoną ar oranžinę šviesą - nacionalinę šalies spalvą.

Šia idėja pasekė dauguma gyventojų, ypač tada, kai kur nors šalia būdavo vokiečių pareigūnas. Kvietimai dalyvauti pilietinėje rezistencijoje ir politiniai begalinis svorio metimas chattanooga tn pykdė vo­ kiečius, tačiau Slaptų laikraščių redaktoriai greitai atrado tai, kas iš tiesų prie­ šus galėjo įsiutinti.

Lašu, perpildžiusiu vokiečių kantrybės taurę, tapo pirmojo puslapio straipsnio antraštė, pasirodžiusi ųjų birželio 5 dieną Haarlem- se Courat viršelyje. Belgijoje 12 žmonių užsiėmė šia pavojinga veikla, buvo publikuojami laikraščių. Danijoje per visą karą buvo išspausdinta dešimt milijonų egzempliorių, tarp jų dienraščiai ir pamfletai. Olandijoje buvo leidžiami iš viso penki pagrindiniai dienraščiai beveik pusės milijono tiražu, kai kurie laikraščiai pasirody­ davo tris kartus per savaitę.

Prancūzijoje slaptoji spauda buvo gausiausia. Be tūkstančių pu­ blikuotų laikraščių, tarp kurių net regioninė spauda, buvo išspausdintos pakankamai geros kokybės knygos. Prancūzų rezistencija atrado originalią sistemą, kuri užtikrino veiksmingą antivokiškų pamfletų platinimą: spaustuvių darbininkai įdėdavo vieną iš šių popierių į le­ galius laikraščius, taip jie pasiekdavo visus šalies spaudos pardavimo taškus.

Vis dėlto kitą dieną jis buvo priverstas sustabdyti paiešką, nes turėjo perkel­ ti pajėgas daug svarbesniam tikslui: užkirsti kelią sąjungininkų invazijai, kuri prasidėjo tą patį rytą Normandijos pakrantėje.

Begalinis svorio metimas chattanooga tn nebuvo vizija. Lenkai iš osios transporto kuopos, dalyvaujantys šiame ilgame ir kruviname mūšyje, turėjo lokį, padedantį jiems perkelti amu­ niciją.

Istorija, kaip lokys atsirado šiame mūšyje, paini. Kad ją sužinotume, reikia nusikelti į uosius, kai, rusų kariuomenei okupavus Lenkiją, tūkstančiai lenkų karių buvo išsiųsti į belaisvių stovyklas Sovietų Sąjungoje. Beveik po dvejų metų Barbarosos operacijos pradžia paskatino susitarimą tarp Maskvos ir Lenkijos vyriausybių dėl lenkų kalinių išlaisvinimo. Iš viso 40 kareivių kartu su 26 civilių staiga buvo palikti Centrinės Azijos stepėse.

Tą žiemą jie praleido atvirose palapinėse tverdami 50 °C šaltį. Pagaliau metų liepą Stalinas išgyvenusius lenkus leido evakuoti į Iraną per Kaspijos jūrą. Pasiekus Iraną, išsekusius ir kankinamus ligų lenkus priėmė britai. Kai ka­ liniai sustiprėjo, lenkų kareiviai buvo įtraukti į dvi divizijas: 5-ąją - Kresovos ir 3-iąją - Karpatų, kur jie sutiko savo tautiečius, pabėgusius nuo sovietų už­ puolimo per Vengriją ir Rumuniją, ir kurie jau pasižymėjo mūšyje Tobruke.

Jų kelionės tikslas buvo Libanas, kur laukė kitos lenkų pajėgos. Kareiviai pradėjo ilgą kelionę. Sunkvežimių karavanas kirto kalnus, ski­ riančius Iraną nuo Irako.

Divizijos buvo per žingsnį iki kalnų, skiriančių Ha- madaną ir Kangavarą, kai sutiko išalkusį ir pavargusį vaikiną, kuris jų paprašė maisto. Kol vaikinas dėkojo už jam duotą mėsos konservų skardinę, lenkai pastebėjo, kad maiše, kurį nešėsi vaikinas, inkščia kažkoks gyvūnas.

Kaip pasakojo jaunuolis, jį rado viename urve. Medžiotojai buvo nužudę jo motiną, likęs vienas lokiukas turėjo mažai vilties išgyventi. Keli lenkai panoro iš vaikino mažylį nusipirkti. Vaikis atsisakė išsiskirti su juo, tačiau kareiviams pradėjus siūlyti šokoladą, mėsos skardines, karameles ir rašiklį, kurį galima paversti lenktiniu peiliuku, pagaliau susigundė parduoti gy­ vūną.

Lokį lenkai maitino iš tuščio degtinės butelio, vietoj žinduko aprišo nosine su mažyte skylute viduryje. Mažylis ilgai nemąstydamas godžiai išmaukė bute­ liuko turinį - sutirštintą pieną, praskiestą vandeniu. Pasistiprinęs, ieškodamas šilumos, įsitaisė prie kareivio vardu Piotras ir užmigo.

Taiau dabar didelis kontrastas buvo su lauko puss sienomis, kurios nie kuo nesiskyr nuo kit barak. Vienas i menininko padjj apsim sukurti ivaizd fasad - koplyi apvainikuoti dviem gotikos stiliaus bokteliais.

Pa grindiniame fasade buvo montuotas Kristaus kanios atvaizdas. Troktama laisv neatjo iki svorio netekimas sumažina krūtis gegus, nors Italija nebekariavo vokiei pusje nuo ij rugsjo.

Hitlerio sutriukinimas reik laisv iems keniantiems vyrams, kurie n vienai akimirkai neprarado vilties gyven ti. Visi kaliniai diaugsi artjaniu grimu namo, nors ir susigraudino supra t, kad teks palikti jiems teikusi vilt koplyi. Italai sugro savo al, taiau vienas j pasiliko.

Tai menininkas ioetis, kuris vis dar dirbo prie masyvios konstrukcijos. Prajus keliems mnesiams, skulptorius baig savo darb ir taip pat nu sprend grti namo. Prie ivykdamas jis gavo aukiausios Orknio sal ci vilins valdios paad, kad koplyia bus isaugota. Deja, iardius kalini stovykl, banyia, nors ir gerbiama, taiau buvo apleista ir jos ilikimui kilo grsm. Koplyia buvo naudojama, bet ne priirima. Per pagrindines krikioni kalendorines ventes atvykdavo mal dinink i vis vsg svorio netekimo patarimai kamp.

Taip pat koplyia tapo btina ret Orknio salas atvykstani turist lankymo vieta.

 • То, что было когда-то сделано, можно и переделать -- если только Диаспар сам этого захочет.
 • Jesus - Hernandez. .Antrasis - krasota.lt - xxLT | PDF
 • Они могли быть раздражены, что кому-то удалось продемонстрировать их ошибки, но Элвин не верил, что они таят на него злобу.

Statybai panaudotos nepatvarios media gos reikalavo skubios restauracijos, kuri buvo pradta metais lankytoj surinktomis lomis. Taiau valdia restauracijos nefinansavo ir atlikt darb nepakako. Viskas pasikeit po met. BBC laid serijoje buvo praneta apie problemas, slegianias architektrin lob. Interviu dav pats ioetis, kuris gyveno Moenoje, Dolomitini Alpi vietovje. Dl ios kampanijos italika koplyia buvo igelbta. BBC finansavo ioe io grimo Orknio salas kelion. Pats menininkas vadovavo atstatymo dar bams kas geriau, jei ne jis tai galjo padaryti.

Restauruotos koplyios inaugu racija buvo veniama met balandio 10 dien aukojant miias, kurios buvo tiesiogiai transliuojamos puss imto Italijos radijo stoi. Kai misija buvo vykdyta, ital menininkas gro savo al, o prie tai vieai paskelb laik, adresuot Orknio sal gyventojams, parmusiems restauraci jos darbus: Mieli orknieiai, mano darbas baigtas.

Vis savo laik ia skyriau tam, kad koplyia at gaut vies, kuria viet prie man ikeliaujant. Dabar ji yra js, turite j mylti ir saugoti. A isiveu Italij js gerairdikum ir nepakarto jam svetingum.

Dkoju visiems, kurie dirbo kartu darb, ir tiems, kurie suteik man diaugsmo dar kart pamatyti i koplyi, kuri djau dal savo irdies. Taip pat dkoju savo Kalvos 60" bendraygi, dirbusi kartu su manimi, vardu. Viso gero, mielieji draugai i Orknio, galbt turiau sakyti iki pasi matymo. Domenikas ioetis Kirkvelas, m. Menininkas atsive daikt, skirt koplyiai pagrainti: me din Krist, dovanot Moenos vadov, ir nriniuot stalties altoriui, siuvint jo monos.

Document Information

Tai buvo paskutinis kartas, kai ioetis mat savo meistrik k rin. Deja, prasta menininko sveikatos bkl neleido jam apsilankyti ypatinga proga - met liepos mnes - paminti penkiasdeimties met sukakties nuo jo atvykimo kartu su kitais italais Kalv 60, kur buvo veniamas bu vusi kalini susitikimas.

Pristatyti menininko, kuriam buvo k tik sukak 82 metai, atvyko jo dukra Leticija, lydima savo vyro, be motinos, nes Marija taip pat nesijaut pakankamai gerai, kad rytsi kelionei Orkn. Nors ioeio ir nebuvo, jo dvasia buvo juntama. Menininkas mir met gegus 7 dien. Po dviej dien jo garbei ko plyioje buvo aukojamos miios, kuriose dalyvavo ir jo mona su visa eima. Prisiminimas apie ioet visada gyvuos koplyioje, kuri jis pastat savo mis rankomis.

Stebuklas stovs ant Orknio kalvos kaip rodymas to, k gali mogus, tikdamas ir svajodamas, pasiekti paiomis nepalankiausiomis sly gomis. Daugiausia irgai ir unys, taip pat karveliai, kats bei lokiai kartu su mogumi dalyvavo karo riause, rod savo nepalenkiam vali ir lojalum.

Gyvnai, nors nebdami karo kaltininkais, taip pat kaip ir mons tapo ginkluot susidrim aukomis. P rakeiktas skarabjas Tarp tkstani vabzdi, aptinkam Slovnijoje, yra viena akl skarabj veisl, kuri tikroji gyvenamoji vieta yra Centrins Europos regione esantys urvai. Kadangi ie vabalai gyvena visikoje tamsoje, evoliucija atm i j akis, dl to jie gavo lotynik Anaphtalmus pavadinim. Pirm kart is kietasparnis buvo atrastas iaisiais metais.

Vietinis gamtininkas mgjas Vladimiras Kodris atrado vien pavyzd oloje arti Cels miesto. Kodris tuo metu niekam neinom skarabj parod garsiam vokiei kaip deginti riebalus ant mano juosmens, apsistojusiam Zagrebe, Oskarui eibeliui, ir ireik savo nor, kad kietasparnis bt pavadintas jo garbei - Anophtalmus Kodrici.

Vis dlto vokiei mokslininkas norjo pasinaudoti proga ir pagerbti mo g, tuo metu k tik tapus jo gimtosios Vokietijos vadovu, Adolf Hitler, kurio buvo didelis gerbjas. Taigi eibelis atmet kolegos slovno pasilym ir pa vadino skarabj Anophtalmus Hitleri.

U gest naujasis kancleris atsid kojo laiku. Fiureriui inia apie vabal visai patiko, juk iaip ar taip jis buvo amintas moksliniame pasaulyje. Taiau Hitleris nenorjo vieinti io vykio, kad nesu teikt jam per didels svarbos, o gal todl, kad jam neatrod suprantama jo garbei skirti tok maai matyt gyvn kaip akl skarabj.

Po Antrojo pasaulinio karo Hitleri egzistavimas biologijos knygose buvo pamirtas. Taiau metais, po Slovnijos nepriklausomybs paskelbimo, neonaci rmjai pradjo vykti i al ir iekoti kietasparnio. Kad galt sigyti i troktam skarabj, Treiojo reicho daikt kolekcionieriai pradjo varytines. Dl masiko gaudymo ios ries pavyzdiai m nykti.

Kilusi kartin dl Hitleri atkeliavo ir biologijos muziejus. Pavyzdiui, i Miuncheno Valstybins zoologijos kolekcijos buvo pavogti visi vitrinose buv ios ries pavyzdiai. Kad isaugot kelis likusius, muziejus buvo priverstas imtis saugumo priemoni. Vienas Hitleri begalinis svorio metimas chattanooga tn juodojoje rinkoje gali kainuoti 1 eur.

Nors logikiausias spendimas bt pakeisti kontraversik skarabjo vard, sigaljusi biologijos pasaulio tradicija pareigoja gerbti atradj rims irinktus vardus ir neteisti asmenybs, kurios vardas suteiktas riai.

Todl galime rasti mus, skirt arliui aplinui Campsicnemius charliechaplinivor - Drakulos autoriui Draculoides bramstokerikit vor - Orsonui Velesui Orsonwelles Othelo ar jr liu - Nelsonui Mandelai Mandelia.

Vienintel iimtis gali bti taikoma religini asmenybi vardams, kurie gali bti keiiami. Tai originalus skarabjas, kur rado slovn gamtininkas. Jis naudojamas kaip holotipas, t. Kaip matyti, eibelis, skarabj pavadindamas vokiei diktatoriaus vardu, vabalui padar mekos paslaug.

Atrodo, kad mirtis lydi visus, kas tik yra susij su Hitleriu. Taiau is nelaimingas kietasparnis nra vienintelis gyvnas, kurio vardas skirtas ios pagarbos nevertos asmenybs garbei. Tai inykusi mus, kuri galima atrasti tik fosilijose. Jai buvo suteiktas Reochlingia Hitleri pavadinimas. K ertas kiauli inspektoriui Nusiaubta vokiei tank Lenkija buvo okupuota maiau nei per mnes.

Vokieiai nieko nelaukdami msi ekonomins sistemos, vliau sivyravusios visoje okupuotoje Europoje. I Lenkijos didioji emdirbysts produkt dalis buvo siuniama Vokietij ne kaip legals pirkiniai, sigyti u dirbtinai pervertint Vokietijos mark, o paprasiausiai nusavinti.

Kol buvo vykdomas is plimas, alies gyventojai mir i bado. Vienas lenk inspektorius, kolaboravs su naciais, buvo pareigotas lankyti kiauli kius ir konfiskuoti gyvulius, kurie turjo bti iveti Vokietij. Jis segdavo metalines plokteles su vokiei simboliu - ereliu - kiaulms ausis, taip paymdamas, kad nuo tos akimirkos gyvuliai priklauso vokieiams.

Kie kvienas, nuuds nors vien i kiauli, nieko nelaukiant galjo bti apkaltin tas reicho nuosavybs sunaikinimu ir nuteistas mirties bausme. Kaimo gyventojai, kantriai r savo gyvulius ir nukentj nuo entuzias tingo kolaboranto rankos, akivaizdiai nemgo inspektoriaus. Viena lenk re zistent grup, nusiteikusi j gerai pamokyti, idavik sugavo. Bausm, nors ir i anksto nesuplanuota, buvo pakankamai simbolika. Kad visi inot apie 40 nieking kiauli inspektoriaus itikimyb Treiajam reichui, partizanai jam abi ausis seg po metalin ploktel.

Gyvn sjunga Vokieiai okupuotoje Pranczijoje turjo vien prie - vadinamj Gy vn sjung. Tai buvo vietiniai rezistentai, kuri kiekvienas pasivadino kokio nors gyvno vardu. Kadangi kitaip bti ir negaljo, prancz rezistent grupuots praneimus London perduodavo gyvnijos pasaulio atstovai.

Ryiui palaikyti buvo nau dojami pato karveliai. Tarp koleg brit ie agentai buvo inomi kaip The Zoo Gang Zoologijos sodo gauja. Naminiai gyvnliai draudiami metais Vokietijos maisto ministerijos valdininkai pateik Hitleriui ne prast pasilym. Iekant bd, kaip mainti suvartojam maisto produkt kiek, buvo prieita prie ivados, kad masinis un ir kai aukojimas sutaupyt didelius kiekius grd ir msos, kurie likt gyventoj reikmms. Vienintel iimtis - kiuose laikomos kats, begalinis svorio metimas chattanooga tn paskirtis - gaudyti peles.

Hitleris atsisak io neprotingo pasilymo nusprends, kad bt nenaudin ga sakyti vokieiams paaukoti savo naminius augintinius. Vokietijos diktato rius gerai atsimin, koks gyventoj nepasitenkinimas buvo kils per Pirmj pasaulin kar, ir nenorjo, kad tai pasikartot. Pavyzdiui, jis nevert naudotis moterimis kaip darbo jga ir garantavo maisto produkt tiekim beveik iki paios bfi svorio metimas pabaigos.

Taigi pasilym Hitleris atmet bijodamas, kad tai gali turti neigiamos takos Vokietijos gyventoj nuotaikoms. Taiau i idja nebuvo pamirta. Draudimas buvo vykdomas, taiau taiko mas tik ydams. Sunku tuo patikti, bet buvo ileistas dekretas, kuriuo drau diama ydams laikyti kanarles, unis ar kates.

Labai gundantys ibintai j ruden Britanijos gyventojai kent nuolatin bombardavim grs m. Hitleris buvo davs sakym vokiei aviacijai sunaikinti London, taiau dauguma jo gyventoj nepaisydami grsms vis tiek eidavo darb. Vokiei bombonei antskrydiai i esms neturjo didels reikms kasdieniam nepa lauiamos brit dvasios miestiei gyvenimui.

Brit valdia msi reikaling priemoni, kad Londono gyventojai galt apsisaugoti nuo bomb. Gatvse buvo daug mai su emmis, kad prireikus kiekvienas mogus galt jais pasinaudoti. Jie buvo skirti apsaugoti parduo tuvi vitrinas, maiuose esaniu smliu gesinti gaisrus, sukeltus padegamj bomb. Kad maiai su smliu bt lengvai randami ir nakt, buvo nutarta juos palikti prie gatvs ibint. Praneus miestieiams, kur bus galima j rasti, imta vykdyti operacij. Taiau netrukus buvo pastebta, kad smlio mai poreikis staiga suma jo.

Prieastis paprasta: mons dl nuo j sklindanio nepakeliamo kvapo gerai pagalvodavo prie pasiimdami vien t mai. Tai buvo un, mgstani atlikti gamtinius reikalus ant ibint, prie kuri bdavo sudti maiai su smliu, kalt. B edions taip pat nepasiduoda Per Vokietijos oro pajg bombardavim vir Londono viena bomba nukri to Britanijos sostins zoologijos sod. Sprogmuo nukrito tiesiai viet, ino m kaip Monkey Hill Bedioni kalva - aptvar, kur gyveno bedions.

Be draudimo laikyti naminius gyvnlius, ploktelse galima perskaityti ir draudimus sstis ant viej suoleli, kurie nebuvo nuda yti geltona spalvaar pirkti viei pien Pranejas, rodydamas savo su niekuo nesupainiojam britik humoro jausm, ikilmingu balsu itar, kad po vokiei atakos zoologijos sode be dioni nuotaikos labai geros.

Katinas N elsonas Ilgomis ir temptomis darbo begalinis svorio metimas chattanooga tn, kurias praleisdavo vadovaudamas savo aliai, erilis visada bdavo su neiskiriamu draugu, juodu katinu, vardu Nelsonas, taip pavadintu garsaus brit admirolo garbei. Kart, varbi ij iemos dien, vienas jo padjj rado ministr pir minink lovoje sveikstant nuo plaui udegimo su katinu, isitiesusiu prie jo koj.

Nelsonas taip pat prisideda prie karo ir degal taupymo; jis - mano ildytuvas. Pilietin organizacija, pavadinta unys gynybai, paskelb kampanij, per kuri amerikiei eimos galjo atiduoti savo namin augintin kariuomen.

begalinis svorio metimas chattanooga tn dr ravenna svorio kritimas

Vienas j, terjeras i Konektikuto, vardu Stabis, tapo tikru didvyriu. Jis pastebjo vokiei kareiv, kuris band prasibrauti sjunginink apkasus, ir j tvirtai suiups u andikaulio nepaleido tol, kol buvo kareivi suimtas. Kit kart Stabis spjo apie fosgeno duj granat atak. Kareiviai turjo laiko usidti dujokaukes ir daugelis j liko gyvi. I viso Stabis dalyvavo 17 mi ir gavo daugyb apdo vanojim.

Jie buvo grietai patikrinti veterinar - panaiai kaip kiekvienas auktinis. Tada jie buvo dresuojami karinei tarnybai. Atsivelgiant kiekvieno charakter, u nims buvo paskirtos skirtingos uduotys: saugoti telefono laidus, perneinti inutes, iekoti sprogmen ir 1. Jie buvo labai nau dingi per karinius susidrimus Ramiojo vandenyno salose, nes sugebdavo surasti japon pasalas. Vienintelis pavojus, kildavs dl un, buvo tas, kad jie misijos, reikalaujanios absoliuios tylos, metu galjo pradti loti.

Kareiviai smarkiai patrauk davo apynasr kiekvien kart, kai uo ileisdavo kok nors gars. Pagaliau apie galim pavoj unys imoko praneti pakeldami vien leten arba reikiama kryptimi pasukdami nos. Jie buvo naudojami skinantis keli diungli kovose. Jei kuris nors japonas, tykodamas amerikiei, bdavo pasislps brzgynuose, unys juos ikart surasdavo. Atjus taip troktamai taikai, kareiviai labai igyvendami turjo sugrinti gyvnus j savininkams.

Pasitaik nemaai nemaloni atvej. Dauguma un nebeatsimin savo senj eiminink ir buvo priprat prie gyvenimo fronte, todl kartais jie tapdavo abejingi, o kartais agresyvs.

I pradi gyvnai, neprisitaik prie civilio gyvenimo, buvo umigdomi. Nordama juos igelbti nuo tokio lidno likimo, kariuomen m vykdyti plan, pagal begalinis svorio metimas chattanooga tn unys, tarnav fronte, prie juos sugrinant eimininkams, bdavo dresuojami.

Deja, is procesas buvo pernelyg sudtingas ir pagaliau buvo suvokta, kad patirties nemanoma itrinti ir kad ie unys niekada nebe taps paprastais civili gyventoj naminiais augintiniais.

Remdamasi tokia patirtimi, Amerikos kariuomen sigijo savo un. Pavyz diui, Vietnamo kare dalyvavo 4 un, dauguma j - vokiei aviganiai.

Abu atidaryti aisiais. Amerikieiai dav peno gandui, kad japonai panaudojo unis bendraudami su nipais Havajuose. Buvo tikima, kad japon agentai idresavo vien un loti Morzs abcl, o povandeninis laivas priplaukdavs prie kranto ir klausyda vs inui, kurios padjo surengti oro atak Perl Harbore. P els tankists Koldico pilies mruose vokieiai udarydavo tuos sjunginink belaisvius, kurie nuolatos bandydavo pabgti i kit kaljim. Pilies storos sienos trok tantiems itrkti kaliniams pavirto sudtingiausiu ibandymu.

Manoma, kad i nepajudinam tvirtov imta statyti metais, o bgant amiams ji buvo pleiama naujais priestatais. Naciams atjus valdi, Koldicas tapo koncentracijos stovykla politiniams kaliniams, bet, prasidjus Antrajam pasauliniam karui, virto belaisvi kaljimu. Viena grup kalini sugalvojo sukonstruoti nedidelius medinius tankus, kuri varikl priversdavo veikti besisukani tuiaviduri rat viduje bganios pels.

Turdami daugyb laisvo laiko, ie kaliniai buvo usibr tiksl sukurti daug toki transporto priemoni. Pilies pels susidurdavo vienos su kitomis dideliuose tank miuose. D ramblys, kuriam nepasisek Neapsiriksime pasak, kad vienintelio dramblio, gyvenusio rus miesto Leningrado, dabartinio Sankt Peterburgo, zoologijos sode nebt galima pa vadinti gyvnu, kuriam ypsojosi skm. Pirma vokiei vir miesto paleista bomba nukrito tiksliai jo aptvar, ir dramblys t pai sekund uvo.

Bet kuriuo atveju io dramblio gyvenimas nebt buvs gana ilgas. Dl ne pakeliamo bado, kuris kamavo Leningrado gyventojus per vokiei kariuome ns apsupt, visi gyvnai, net kats ir iurks, savo gyvenim baigdavo ibad jusi miestiei skrandiuose, todl be joki abejoni io storaodio dienos bt buvusios suskaiiuotos.

S enois - pats itikimiausias draugas Danai girdime istorijas apie unis, paliktus u daugybs kilometr nuo j gyvenamosios vietos ir eimininko, po gausybs sunkum surasdavusius ke li namo. Maiausiai vienas i netiktin atvej vyko per Antrj pasaulin kar. Kareiviai buvo suimti, taiau su jais keliavusio uns vokieiai imti nenorjo. Keturkojis klaidiojo po j stovykl Aleksandrijoje iekodamas maisto. Vedamas instinkto, uo keliavo Rytus, ksdamas dienos kart ir nakties alt. Nors Aleksandrija buvo u daugiau nei dviej imt kilometr, Sendis nenugaio ir skmingai pasiek miest.

Kareiviai buvo laimingi, kai gr o itikimas j draugas. Kuopos serantas majoras ireik pagarb Sendiui tokiais odiais: Gali atrodyti, kad is uo mirnas, taiau nra abejons, kad turi itverms kaip ti kras angl buldogas!

M aieji rus sjungininkai Jau suinojome, kaip pels, bdamos kalint sjunginink bendraygmis Koldico nelaisvje, turjo galimyb vairuoti medinius tankus. Taiau kitos pe ls kovos lauke vaidino daug svarbesn vaidmen, ir kas ino, gal jos padjo gyvybikai svarbiame myje, lmusiame Antrojo pasaulinio karo pabaig. Peli i Stalingrad supusi stepi vaidmuo buvo visai kitoks nei Koldico tvirtovje. Pauliaus vyrai kruvini guljo tarp nuolau. Juos sustabd atkaklus rus pasiprieinimas negailestingoje kovoje u kiekvien pastat.

Soviet pajgos, isidsiusios nuo iaurs iki piet, band nukirsti linijas, kuriomis VI armija palaik ry su unugariu. Rus kariuomenei vykdant pavojing nypli manevr padjo nelaukti sjungininkai. Kad isaugot kratines pozicijas, vyriausiasis vokiei kariuomens vadas sak ajam tank korpusui persikelti 75 kilometrus iaurs rytus.

Nuo met vadovavo VI armijai. Vadovaujami leitenanto generolo Ferdinando Heimo, vokiei tankai pra djo judti, taiau pasistmjus priek vos kelet kilometr, kai kuri tank motorai usideg.

Nelaukdami ir nesiaikindami, kodl taip nutiko, kiti tankai judjo pirmyn, taiau netrukus j varikliai taip pat ugeso, ir kolonai teko su stoti. Nusteb mechanikai patikrin tankus pamat, kad varikli vdinimo siste mos izoliacin mediaga beveik visikai dingusi. Pirmoji mintis buvo kalt su versti kokiam nors sabotaui, taiau greitai viskas buvo iaikinta. Kaltininks buvo laukins pels, apsigyvenusios varikliuose ir vis dar ten lakstanios.

Per ilgas lkuriavimo savaites ie grauikai sikr vokiei tank viduje. Jos nepaprastai pamgo izoliacin mediag ir godiai j grau vis t laik. Heimo tankus laikinai paralyiavo ie mai gyvnliai.

Po keli dien asis vokiei tank korpusas sugebjo atvykti nauj sias kareivines, taiau junginys buvo stipriai nukentjs po pralaimto mio prie grauikus. Tik 42 i vis Heimo turt tank buvo pasiruo susi kauti su rusais. Atjus laikui pradti kov prie rus pajgas, judanias nuo Peanio kaimo begalinis svorio metimas chattanooga tn prieig, vokiei tankai vl patyr nauj gedim, kuri skubiai paalinti nesugebjo.

Pagaliau soviet tankai T pamat vos daugiau nei dvideimt vokiei tank, kurie negaljo nieko padaryti prie neveikiam rus tank gaus. Nors vyko nauji miai, kuri metu rusai buvo priversti atsilaikyti prie nirtingas vokiei kontratakas, buvo akivaizdu, kad Pauliaus VI armijos lai mjimas nebemanomas. Lapkriio j soviet kariuomen, isidsiusi nuo iaurs iki piet, nypli manevru suiupo daugiau nei vokiei kareivi. Bt neteisinga priskirti soviet pergals nuopelnus laukinms pelms, taiau, be abejons, mio baigtis galjo bti kitokia, jei Heimo tankai bt nenukentj ir visi atvyk Pean.

Vis dlto rus pels neapsiribojo tik ojo tank korpuso paralyiavimu. Taiau jie nepagalvojo, kad mayts pels, gyvenanios atliekose, jausdamos kart bandys pabgti - oks varikl. O ten maloniai leisdamos laik grau izoliacin mediag ir, kaip jau minjome, sukels arvuot tank gedimus.

Skaiiuojama, kad i viso vokiei tank galjo tapti i peli rajumo aukomis. Niekada nebus inoma, k bt pasiekusi Hitlerio kariuomen su imtais tank, bet, be jokios abejons, rusai turi bti dkingi pelms, kurios, paios to neinodamos, padjo savo tautieiams. A ntis, skelbianti aliarm Vokiei miestelio Frydburgo gyventojai buvo nusprend pasibaigus karui pastatyti statul Fredai. Kai Freda praddavo kleketuoti ir apimta siaubo bgdavo per gatv, visi kaimynai pul davo slptis poeminse slptuvse.

Po keli minui sjunginink lktuvai pasirodydavo vir Frydburgo ir imesdavo bombas. Nors sunku tuo patikti, taiau antis buvo ypa jautri lktuv zvimbesiui. Ji gars igirsdavo dar prie pasirodant lktuvams.

Kaimynai visikai pasitikjo Fredos klausa ir nuojauta. Jei ant matydavo rami, inojo, kad jiems negresia jokia oro ataka, bet jei staiga Freda pasikeisdavo, nebuvo jokios abejons, kad netrukus horizonte pasirodys bomboneiai.

Londone buvo inoma apie i kuriozik situacij, kuri met kov papasakojo vienas pramonininkas vedas, sveiavsis Britanijos sostinje. Jis buvo lanksis Frydburge ir tapo Fredos sugebjim liudininku. Kaip pasakojo vedas, i antis igelbjo imtus gyvybi. Italai gyn savo pajr be didelio kv pimo, vis dlto kai kurie kareiviai buvo pasiruo nepasiduoti. Mažakraujystė ir bandanti numesti svorį prieinosi pasislp betono bunkeriuose, sibrovlius audydami kulkosvaidiais.

Nekreipdamas dmesio ovini liet, m bgti bunkerio link, rytingai kio galv ang palei em ir galingu andikauliu sukando kulkosvaidiu audiusio kareivio rank. Italas, apstulbintas tokio staigaus ir nelaukto veiksmo, nesugebjo surea guoti ir buvo itemptas i brustvero. Kareivio bendraygiai puol talyti ips, o amerikieiai, nordami j ilaisvinti, pasinaudojo iuo momentu ir pasileido bgti link bunkerio, taip suiupo italus. T pai dien ipsas vykd kit ygdarb - netiktai upuol deimties ital kareivi grup. Kai begalinis svorio metimas chattanooga tn apie ipso ygdarbius pasiek Jungtines Amerikos Valstijas, buvo nusprsta apdovanoti gyvn Iskirtins tarnybos kryiumi, Sidabrins vaigds medaliu ir Purpurine irdimi, nors karinis reglamentas neleido j suteikti gyvnams.

Jie buvo nugabenti Medao belaisvi stovykl, siaubing viet Sumatros salos iaurje. Ten Dud buvo globojama vieno brit lakno Franko Viljamso, panorusio su ja dalytis nedidele ryi porcija, su kuria tik iaip ne taip buvo galima igy venti.

Gyvybingas Duds bdas buvo nekainojamas kalini dvasinei bsenai palaikyti ir itverti besikartojanius brutalius sargybos ipuolius. O nesibai giani darbo diunglse dien metu Dud lojimu spdavo apie besiartinan t krokodil, nuoding gyvat ar tigr, tad kalyt greitai peln vis meil. Japonai, inoma, nebuvo suavti Dude. Jie mat, kad nepaisydami pati riamo vargo kaliniai nepasiduoda, pirmiausia dl valingo uns elgesio, kuris sunkiomis akimirkomis belaisviams tapo pavyzdiu. Stovyklos vadas, tiesiog gardiuodamasis savo odiais, prane, kad gyvnas negali prisijungti prie grups ir kad turi bti paliktas stovyklo je.

Po lidesio akimirk keli kaliniai sukr plan, kaip neisiskirti su Dude. Taiau kad gudryb pasisekt, gyvybikai svarbus buvo uns bendradarbiavi mas. Taip ir buvo. Dud buvo paslpta ryi maie.

Bdamas viduje, gyvnas nelojo, beveik nejudjo, lyg suprast, kad nuo to priklauso jo gyvenimas. Tris valandas plieskiant saulei, kol mai kl sunkveim, Dud ibuvo visikai rami. Stovyklos vad apm neviltis: jis visur iekojo uns, bet niekur negaljo surasti. Pagaliau, stebint patenkintiems kaliniams, pasidav.

Kai belaisviai jau buvo laive, Dud buvo ileista ir galjo prisijungti prie savo draug, keliavusi sandlyje. Taiau pakeliui Singapr laivas buvo tor peduotas. Kitiems japon laivams atskubjus pagalb, dauguma kalini buvo igelbti. Sumaityje Dud pamet i aki savo eiminink, ir abu buvo atskir ti vienas nuo kito. Po trij dien, kai buvo surinkti visi kaliniai, laknas Viljamsas neapsako mai apsidiaug vl pamats Dud. Taiau diaugsmas truko labai trumpai, tik tiek, kiek japonams truko praneti, kad nusprsta grti stovykl Medane.

Atvykus Medan, begalinis svorio metimas chattanooga tn j lauk pasiruos atkeryti u apgaul.

Jesus Hernandez - Antrasis Pasaulinis Karas 2012 LT

Absur dikame teismo procese japonas paskelb gyvnui bausm - nuteis mirti. Kad bausm tapt pavyzdiu kitiems, rodydamas savo nemonikum, sak po egzekucijos kaliniams suvalgyti negyv Duds kn.

Stovyklos vadovo sprendimas iprovokavo kalini atsak, kur japon kareiviams iaip ne taip pavyko numalinti. Kilus sumaiiai, Dud buvo paslpta ir taip iveng mirties bausms. Kai triukmas nurimo, uo ir vl atsirado, taiau japon kareiviai, bijodami kalini reakcijos, nusprend nesi imti prie j joki veiksm. Siekdamas ivengti didelio masto riaui, kurios pastatyt kebli padt prie vyresnyb, stovyklos vadas buvo priverstas ne paisyti savo sitikinim.

Taigi nuo tada turjo paksti jo norams nepaklstani Dud. Pirmoji buvo tada, kai atsived devyni uniuk vad, o kita, kai rado bet kurio uns svajon - netiktino dydio dramblio kaul, kur ukasti truko daugiau nei dvi valandas. Japonijos pralaimjimas netapo Duds ir jos eiminink rpesi pabaiga. Didij Britanij belaisvius grinaniame laive dl galim epidemij buvo udrausta gabenti gyvnus, todl Dud turjo ibti paslpta tarp sandlio di.

Iplaukus atvir jr, Dud buvo itraukta i slptuvs. Kapitonui pa kako pasakojim apie ygdarbius ir leido jai keliauti laive, taiau nuo karantino, kuriame Dudei teko ibti prie isilaipinim, niekas jos negaljo igelbti. Atvykimas Britanijos em padjo tak Duds bdoms: jai niekada ne beteko slptis. Taiau, matyt, didiausia garbe Dud mgavosi, kai galjo bti igirsta per BBC.

Prestiinio transliuotojo istorijoje tai buvo pirmas kartas, kai mikrofonu naudojosi gyvnas. Taiau, be jokios abejons, Dud to nusipeln. K omendanto valanda unims ir antims Olandijos rezistent veikla, nukreipta prie vokiei invazij, j kov nenutrko. Gerai suvokdami vokiei karin pranaum, emutini ali gyventojai suprato, kad bet kokia karin operacija, skirta atakuoti okupant kariuomen, bt pasmerkta neskmei.

Turint galvoje, kad buvo vykdyti keli ginkluoto sabotao aktai, kuri dauguma gyventoj nepalaik, situacija vert imtis begalinis svorio metimas chattanooga tn pat priemoni kaip ir okupuotoje Danijoje: prie vokieius buvo pradtas psichologinis mis.

Nuo pirm invazijos dien imta platinti laikus, kuriuose gyventojai buvo raginami prieintis pasyviai. Victoria Cross Viktorijos kryius pasaulio gyvnams yra teikiamas ir iandien. Okupantai kaip pami iekojo i publikacij leidimo vietos, ta iau surasti spaustuves buvo nemanoma. Spausdinimo mainos buvo paslp tos rsiuose ir kaim namuose, o j buvimo vietos nuolatos buvo keiiamos. Siekiant numalinti oland laisvs trokim, kad nebt klausomasi sjun ginink ali stoi, metais buvo konfiskuoti visi radijo aparatai.

Taiau represijos gavo tragik atspalv, kai buvo suimta aliai svarbi asmen, tarp j politik, intelektual ir meninink.

Jie buvo kaltinami vieosios tvar kos lauymu, dauguma j nubausti mirties bausme. Arba Puteno kaimas, kur vokieiai sunaikino, o visus jo gyventojus vyrus isiunt koncentracijos sto vyklas. Tai buvo bausm u rezistent surengt vokiei transporto priemons atak, kurios metu vienas kareivis buvo sueistas.

Net ir paskui Olandijos kaimas nepasidav ir kovojo. Kakam atjo galv pagarbiai nusiimti skrybl viesoforui udegus gelton ar oranin vies nacionalin alies spalv. Kvietimai dalyvauti pilietinje rezistencijoje ir politiniai kiai pykd vo kieius, taiau Slapt laikrai redaktoriai greitai atrado tai, kas i ties prie us galjo siutinti. Lau, perpildiusiu vokiei kantrybs taur, svorio metimo nuotaikos stiprintuvas pirmojo puslapio straipsnio antrat, pasirodiusi j birelio 5 dien Haarlemse Courat virelyje.

Joje buvo tvirtinama, kad SS generolas Hansas Rauteris pavargo nuo kaimo keli, kuriais jis vainja, lakstani un ir ani, todl nusprend iems gyvnams paskelbti komendanto valand dl antivokikos veiklos. Nors, velgiant i iandienins perspektyvos, tai gali pasirodyti nereik mingas vykis, i tikrj naujien vent visi Olandijos gyventojai. Maitindamiesi naujienomis, kurias jiems teik usienio radijo stotys - ypa tarptautin ini tarnyba BBC - ie laikraiai buvo svar bs gyventoj dvasinei stiprybei palaikyti.

Belgijoje 12 moni usim ia pavojinga veikla, buvo publikuojami laikrai. Danijoje per vis kar buvo ispausdinta deimt milijon egzempliori, tarp j dienraiai ir pamfletai. Olandijoje buvo leidiami i viso penki pagrindiniai dienraiai beveik puss milijono tirau, kai kurie laikraiai pasirody davo tris kartus per savait.

Pranczijoje slaptoji spauda buvo gausiausia. Be tkstani pu blikuot laikrai, tarp kuri net regionin spauda, buvo ispausdintos pakankamai geros kokybs knygos. Prancz rezistencija atrado originali sistem, kuri utikrino veiksming antivokik pamflet platinim: spaustuvi darbininkai ddavo vien i i popieri le galius laikraius, taip jie pasiekdavo visus alies spaudos pardavimo takus.

Vis dlto kit dien jis buvo priverstas sustabdyti paiek, nes turjo perkel ti pajgas daug svarbesniam tikslui: ukirsti keli sjunginink invazijai, kuri prasidjo t begalinis svorio metimas chattanooga tn ryt Normandijos pakrantje.

Tai nebuvo vizija. Lenkai i osios transporto kuopos, dalyvaujantys iame ilgame ir kruviname myje, turjo lok, padedant jiems perkelti amu nicij. Istorija, kaip lokys atsirado iame myje, paini. Kad j suinotume, reikia nusikelti uosius, kai, rus kariuomenei okupavus Lenkij, tkstaniai lenk kari buvo isisti belaisvi stovyklas Soviet Sjungoje. Beveik po dvej met Barbarosos operacijos pradia paskatino susitarim tarp Maskvos ir Lenkijos vyriausybi dl lenk kalini ilaisvinimo.

I viso 40 kareivi kartu su 26 civili staiga buvo palikti Centrins Azijos stepse. T iem jie praleido atvirose palapinse tverdami 50 C alt. Pagaliau met liep Stalinas igyvenusius lenkus leido evakuoti Iran per Kaspijos jr. Pasiekus Iran, isekusius ir kankinamus lig lenkus prim britai. Kai ka liniai sustiprjo, lenk kareiviai buvo traukti dvi divizijas: 5-j - Kresovos ir 3-ij - Karpat, kur jie sutiko savo tautieius, pabgusius nuo soviet u puolimo per Vengrij ir Rumunij, ir kurie jau pasiymjo myje Tobruke.

J kelions tikslas buvo Libanas, kur lauk kitos lenk pajgos. Kareiviai pradjo ilg kelion. Sunkveimi karavanas kirto kalnus, ski rianius Iran nuo Irako. Divizijos buvo per ingsn iki kaln, skiriani Hamadan ir Kangavar, kai sutiko ialkus ir pavargus vaikin, kuris j papra maisto. Kol vaikinas dkojo u jam duot msos konserv skardin, lenkai pastebjo, kad maie, kur nesi vaikinas, inkia kakoks gyvnas.

Kaip pasakojo jaunuolis, j rado viename urve. Mediotojai buvo nuud jo motin, liks vienas lokiukas turjo maai vilties igyventi. Keli lenkai panoro i vaikino mayl nusipirkti. Vaikis atsisak isiskirti su juo, taiau kareiviams pradjus silyti okolad, msos skardines, karameles ir raikl, kur galima paversti lenktiniu peiliuku, pagaliau susigund parduoti gy vn.

Lok lenkai maitino i tuio degtins butelio, vietoj induko aprio nosine su mayte skylute viduryje. Maylis ilgai nemstydamas godiai imauk bute liuko turin - sutirtint pien, praskiest vandeniu.

begalinis svorio metimas chattanooga tn numesti svorio neskaičiuojant makrokomandų

Pasistiprins, iekodamas ilumos, sitais prie kareivio vardu Piotras ir umigo. Kakuris kareivi prisimin, kad mekiukas vis dar neturi vardo, ir nusprend duoti jam tipik lenkik vard - Voitekas. Per kelis buvimo Artimuosiuose Rytuose mnesius maasis nalaitis su lauk didelio savo nauj draug dmesio. Jiems lokiukas teik diaugsmo, padedanio igyventi karinio gyvenimo sunkumus. Voitekas greitai integra vosi karin aplink ir netrukus, atsisaks buteliuk, mgaudavosi ypa mgs tamu alumi.

Lokys tapo tikru kareiviu. Rikiuotje Voitekas eidavo isitiess ant dviej koj, o keli, kur reikdavo veikti dipuose ar sunkveimiuose, vaiuodavo sddamas kaip bet kuris kitas keleivis.

Tai sukeldavo ypating nuostab t, kurie j mat pirm kart: tekdavo iplsti akis ir sitikinti, kad tai tikrov. Lenkai atvyko Aleksandrijos uost Egipte, i kur turjo persikelti Italij. Taiau ten j lauk nemaloni staigmena: britai jokiam gyvnui neleido keliauti laive, todl Voitekas turjo likti Egipto emje. Nieko keisto, kad lenk kareiviai nebuvo pasiruo jokiomis aplinkybmis palikti savo draugo, todl, pasirpin visa reikalinga dokumentacija, trauk j lenk kariuomen.

begalinis svorio metimas chattanooga tn kaip numesti svorio triukus

Atsakingasis u leidim keltis pareignas isamiai istudijavo lokio galiojim, kuriame buvo ir nuotrauka. Lenkai, prisijungdami prie vairi tautybi kareivi, stojo Montekasino m balandio mnes.

Ten, pasistmjus pozicijoms stai uol zon, mais tas bei amunicija turjo bti tiekiami siaurais ir pavojingais keliais, tad rei kmenis gabendavo mulai. Danai pasitaikydavo, kad kai kurie paslysdavo ir nukrisdavo kartu su taip reikalingu neuliu. Kai lenkai krov i sunkveimio des, kad jas sukelt ant keniani mul, Voitekas prijs prie transporto priemons atsistojo ant galini koj, o prieki nmis letenomis band suimti des su amunicija. Jo bendraygiai, susiavj ia scena, suprato, k Voitekas band jiems pasakyti: Palikite darb man.

A galiu j padaryti! Kareiviai pririo prie gyvno nugaros d, ir lokys atsargiai, bet pasitik damas savimi pradjo eiti. Nuo tos dienos lenkai patikjo Voitekui neti paias sunkiausias des, ir jis niekada j neapvyl. Vienas kareivi nupie paveiks ll, vaizduojant Voitek begalinis svorio metimas chattanooga tn peties neant didel bomb. Paveiksllis vliau tapo oficialiu junginio enklu.

Be joki nuovargio enkl ir niekada neisigsdamas nenutrkstam spro gim griausmo, gyvnas paddavo savo milinika jga, prisidjo prie didvy rik lenk veiksm Montekasino myje, kuris pasibaig kovo mnes u mus vienuolyn ir jo griuvsiuose lenkams iklus Lenkijos vliav. Pasibaigus kampanijai, lenk kareiviai buvo perkelti Didij Britanij, o kadangi kitaip bti negaljo, Voitekas vyko kartu su jais.

Atvyk Glazg, kareiviai gyventoj buvo priimti kaip didvyriai. Taiau didiausia atrakcija jiems, be abejons, buvo Voitekas, kuris per kot miesto gatves didiuodama sis ingsniavo savo bendraygi priekyje. Tai buvo didi pergals akimirka, nuo kurios jis tapo inomas kaip Lokys Kareivis.

Taiau nuo tada Voiteko istorija tapo lidna. Lenk brys buvo demobili zuotas aisiais, ir kiekvienas vyras buvo priverstas iekotis savo gyvenimo kelio. Po dvej met isipild kareivi trokimas grti savo al ir bti pri paintais didvyriais, pakartoti yg per Varuv, kaip ir Glazge, taiau radus Lenkij geleinje soviet kariuomens kontrolje, j naivios viltys lugo.

J al okupavo kariuomen, su kuria jie kariavo prie atuonerius metus. Kai kurie rizikuodami gro savo gimtin, taiau didioji dauguma nusprend likti Didiojoje Britanijoje arba emigruoti Jungtines Amerikos Valstijas ir net Australij. Prie neivengiamas ileistuves buv Voiteko bendraygiai norjo j paleisti laisv kuriame nors mike, taiau Britanijos statymai tai daryti draud. Buvo nusprsta isisti j Edinburgo zoologijos sod, kuriame Voitekas buvo priim tas begalinis svorio metimas chattanooga tn ymyb.

Menininkai lankydamiesi ten amino jo atvaizd nuotrau kose ir skulptrose. Jo buv bendraygiai, dabar jau civiliai, lok danai lankydavo.

Kart j paauk vardu, ir lokys atpains pakl vien leten juos sveikindamas. Kai kurie perokdavo tvor ir stebint isigandusiems irovams praleisdavo kelias minutes aisdami su juo kovas be taisykli. Lankytojams Voitekas buvo tik laukinis vris. Metai nesustodami bgo, ir sen draug apsilankymai vis retjo. Voitekas taip ir nepriprato prie gyvenimo nelaisvje ir daugiausia laiko praleisdavo savo guolyje, slpdamasis nuo lankytoj vilgsni, o ne lauko aptvare.

Nors jis buvo vaik labiausiai mylimas gyvnas, Lokys Kareivis nepriprato prie naujo mo notoniko gyvenimo. Galima spti, kad jis ilgjosi akimirk, praleist su savo bendraygiais pirmose kovos linijose, kur, be abejons, jo gyvenimas buvo daug intensyvesnis.

Paskutiniais savo gyvenimo metais lokys beveik visikai nereagavo vairius pamaloninimus.

Nuolatos guljo abejingas lankytoj riksmams, reikalaujan tiems jo dmesio. Priirtojai kaltindavo lokio ami, bet tikroji prieastis buvo lidesys. Vis dlto jei kuris nors lankytojas pasisveikindavo lenkikai, Voitekas ikart pakeldavo galv. Be jokios abejons, jis gerai prisimin laikus, kai mgavosi savo kari lenk draugija. Lokys Kareivis nugaio met lapkriio 15 dien, sulauks ej.

Zo ologijos sodo vadovai jo atminimui aikt pavadino Voiteko vardu. Ceremo nijoje dalyvavo gausus brys susirinkusi kareivi, kurie kartu praleido negai lestingus, bet jaudinanius metus. Voitekas peln meil ir susiavjim vis begalinis svorio metimas chattanooga tn, kurie igyveno drauge jo istorij. Ruzvelto snaus, karin karjer sulugd besaik meil savo uniui, didiuliam mastifui Bleizui. Prie kar Eliotas band tapti pilotu, taiau neilaik fizinio tinkamumo eg zamino.

Nepaisant neskms, metais vykdydamas misijas Grenlandijoje ar iaurs Afrikoje, vis tiek tapo karini oro pajg skrydi valdytoju. Matyt, dl garsios pavards Ruzvelto snus greitai begalinis svorio metimas chattanooga tn karjeros laiptais, taiau vienas incidentas netiktai tai sustabd. Prezidento atala, keliaudama kariniu lktuvu i Niujorko Los Andel, draugij pasiimdavo ir savo un.

Taiau lktuve Bleizui buvo per maai vietos, ir is m inkti. Eliotas Ruzveltas prie pat pakilim sak dviem kareiviams nedelsiant ilipti i lktuvo. Kareivi protestai nieko nepakeit, ir mastifas skri do ilg kelion patogiai sitaiss.

Taiau dmesingasis Bleizo savininkas nepagalvojo, kad atgarsis apie tok jo poelg gali bti pavieintas. Visuomen pasmerk Eliot dl jo poelgio ir netei sybs, vykdytos prie kareivius.

Faktas, galutinai nuteiks amerikieius prie prezidento sn, buvo tas, kad vienas i dviej kareivi Leonas Lerojus vyko tvo laidotuves Los Andele. Dl io poelgio Ruzvelto snus laikinai neteko galimybs gauti brigados ge nerolo laipsn, taiau i garb, nors ir kilus polemikoms dl nepakankam jo nuopeln, buvo suteikta metais.

Be to, Eliotas gavo dar du svarbius apdo vanojimus: Iskirtinio pilotavimo kryi ir Aviacijos medal. Atrodo, kad karin karjera Ruzvelto snui per daug nerpjo. Pasibaigus karui jis atsidav savo tikrajam paaukimui - literatrai. Eliotas para vai ri detektyvini noveli, kuriose jo mama, charizmatikoji Eleonora Ruzvelt, buvo vaizduojama kaip tikra detektyve.

J da lyvavimas lm Normandijos isilaipinimo operacijos skm. Buvo tikima, kad paraiutininkai sugebs prasiverti pro apsauginius tvirtinimus, supan ius Vokietij. Brit ir amerikiei paraiutininkai nekantravo kovoti. Nuo tada, kai jie ioko Pranczijos teritorij Dienos D ryt, buvo pasiruo vykdyti naujas misijas, taiau paskutin akimirk operacijos bdavo atidedamos arba atau kiamos.

Kankinami nepakeliamos tampos vyrai, kad tik nereikt laukti, buvo pasiruo okti, nors toks ingsnis bt buvs itin pavojingas. Taiau kai kas tarp i kareivi nepais tvyranio nerimo. Tai Mirta, rusvos spalvos vita, kuri priklaus 4-osios paraiutinink brigados leitenantui Patui Gloveriui i 1-osios desantins brit divizijos.

Turint galvoje bailum, priskiriam iam gyvnui, Mirta buvo i ties la bai narsi. Su savo savininku ji atliko eis mokomuosius uolius. Pradioje ji bdavo utrauktame utrauktuku brezentiniame krepyje, kur Gloveris pri siridavo prie savo kairiojo peties, taiau palaipsniui jis vis priddavo pasku tini kritimo metr, kuriuos Mirta krisdavo viena.

I pradi auktis siek vos dvideimt metr, pagaliau Gloveris j paleisdavo i imto metr. Mirta nusileisdavo plasnodama sparnais ir kudakuodama, o pasiekusi em kantriai laukdavo, kol leitenantas ateis jos pasiimti. Mirta buvo ne tik savo eimininko, bet ir viso junginio pasididiavimas, tad jai buvo suteikta garb neioti paraiutininko sparnus - laipsnio enkl, pakabint ant kaklo ir pririt elastiniu raiiu.

Mirta su juo niekada nesiskir davo. Planas buvo toks: tilt bom bardavimas ir kelio atidarymas sausumos kariuomenei, judaniai link Arnhemo, kuria me taip pat buvo tiltas, kertantis Rein. Turint galvoje operacijos rizikingum - neprast visados konservatorikam Moniui, rimtos riebalų nuostolis amžinai klaidos ir nepalauiamas vokiei prieinimasis sulugd operacij. Sjunginink kariuomenei nepavyko uimti paskutinio Arnhemo tilto.

Kad ivengt pavoj, vita vis uolio nuotol turjo veikti maie. J bendraygiai, iok prie dien, neskmingai stengsi uimti tilt per Rein. Leisdamasis Gloveris glost krep, kuriame tnojo Mirta. Netrukus leitenan to vilgsn patrauk nusileidimo zona. Nors paraiutininkai buvo utikrinti, kad antr operacijos dien zona bus tuia ir rami, ji labiau primin pragar. Augmenija deg, mtsi numut lktuv liekanos, vyrai, netek orientacijos, bgiojo vairiomis kryptimis, i vokiei pozicij buvo matyti nesiliaujanti mi nosvaidi ir kulkosvaidi ugnis.

Gloveris atsargiai nusileido ant ems. Kad neugaut ir sitikint, jog Mir ta gerai jauiasi, tikriausiai j ileido i krepio. Taiau niekas neturjo teiss atitraukti leitenanto nuo misijos. Vokiei primimas buvo negailestingas, ir dauguma jo vyr guljo ant ems sueisti arba mir. Leitenantas dav vit savo adjutantui, kareiviui Chosei Skotui, tepasakydamas: Gerai j priirk. Nieko nelaukdamas Gloveris msi gelbti vien savo vyr, kuris kybojo sueistas medyje.

Ilaisvintam kareiviui jis suleido morfino doz. Surink visus igyvenusius 4-osios brigados kareivius, paraiutininkai pajudjo Arnhemo centro link, kur buvo dislokuota didioji dalis brit desantinink kareivi. Kov intensyvumas nesumajo ir kitomis dienomis.

Brit kareiviai be rei kalo lauk, kad i piet atvykt arvuoi kolona. Sjunginink ginamas plotas aplink Arnhem kiekvien kart vis majo, o tuo metu vokieiai naudojosi beveik neribotais amunicijos kiekiais.

Per m Gloveris ir Skotas n akimirkai nesiskyr su Mirta, saugiai laiko ma krepyje. Taiau adjutantas padar rimt klaid: kelioms akimirkoms ne saugom krep padjo apkas viruje. Gloveris j netrukus patrauk, bet buvo jau per vlu - Mirta buvo negyva. J kliud kulka. Nakt vita paraiutinink buvo palaidota giraitje.

Susijaudins Skotas pasak tinkam epitafij: Mirta buvo narsi iki pabaigos. Gloveris ilygino em ir atsitrauk, taiau atsimin, kad palaidojo kartu su jos paraiutininko sparnais. Turint galvoje lides, kur jaut dl savo narsios augintins mirties, leitenantas buvo patenkintas, kad Mirt palaidojo kaip ir dera - su visomis rango ymomis.

Jos nekainojama ir pasiaukojanti tarnyba sjunginink paj goms buvo vertinta vairiais apdovanojimais. Karvelis pasiek savo kelions tiksl sualotas kit pauki. Sakalais, naikinaniais informacijos perdavimo bd, buvo pradta nau dotis tada, kai vokieiai atrado, jog prancz rezistentai karveliais siunia praneimus London. Brit lktuvai tam tikrose prie tai numatytose vietose nuleisdavo Pranczijos teritorij des su pato karveliais.

Prancz rezis tentai, dj praneimus mayius cilindrus, priritus prie karveli kojeli, paleisdavo pastaruosius skristi atgal Anglij. Vokieiai atskleid i veikl ir dislokuotai sargybai buvo duoti sakymai nuauti visus karvelius, pasirodanius Pranczijos pakrantje ir skrendanius jros kryptimi.

Vis dlto vokiei kareiviai nebuvo pakankamai taikls, todl buvo nusprsta kov su karveliais, prie tai specialiai idresavus, pasitelkti sa begalinis svorio metimas chattanooga tn. Taiau mus dominaniame vykyje naci sakalai nepasiek savo tikslo, ir Merei pavyko sugrti angl emes, kur j diaugsmingai sutiko eimininkas ir dresuotojas Robertas Tregovanas.

Kai karvels aizdos sugijo, Mer buvo vl isista Vokietij. Ten jai buvo patiktas labai svarbus praneimas, kuris skubiai turjo pasiekti Anglij. Kai baland atskrido Ekseter, Mers eimininkas, laikydamas j rankose, pama t, kad i sunkiai sueista sakal, taip pat buvo matyti kulk padarytos aizdos, o vienas sparnas sulauytas.